Regulamin

V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anglojęzycznej
Brodnica Pop Festival

Termin imprezy:

17.11.2023 r.

– godz. 18:00 koncert młodzieży z Pracowni Wokalnej Brodnickiego Domu Kultury – impreza

współtowarzysząca (wejściówki do nabycia w Brodnickim Domu Kultury)

18.11.2023 r.

– godz. 10.00 konkurs wokalny

– godz. 15:00-19:00 warsztaty wokalne dla młodzieży z Natalią Lubrano

Organizator imprezy:

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki „Bractwo”ul. Przykop 43, 87-300 Brodnica

Honorowy Patronat i współfinansowanie:

Starostwo Powiatowe w Brodnicy, Brodnicki Dom Kultury

Cel imprezy:

– prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego młodych wykonawców

– promowanie piosenki anglojęzycznej wśród młodzieży

– rozwijanie zdolności wokalnych oraz wrażliwości i kultury scenicznej

– poszukiwanie i promowanie uzdolnionych wokalistów i wokalistek

Warunki uczestnictwa:

– w festiwalu mogą wziąć udział soliści od 15 roku życia

– każdy wykonawca prezentuje jeden utwór z gatunku muzyki pop, soul i r’n’b w języku

angielskim

– przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie

www.brodnicapopfestival.com.pl w zakładce zgłoś się wraz z linkiem do nagrania

AUDIOWIZUALNEGO (dźwięk + obraz) oraz zdjęcia na adres e-mail:

brodnicapopfestival@gmail.com do dnia 06.11.2023 r.

– wszystkie prawidłowo przesłane zgłoszenia otrzymają potwierdzenie mailowe o udziale w

festiwalu

Uwaga!

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu.

Do finału konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 30 wykonawców wyłonionych

na podstawie przesłanych nagrań demo. 10.11.2023 r. nastąpi podanie listy finalistów i

harmonogramu konkursu na stronie festiwalu i facebook.com/brodnicapopfestival .Wykonawców oceniać będzie profesjonalne Jury:

Natalia Lubrano

Jarosław Salej

Agata Sobocińska – Rybarczyk

Nagrody:

I miejsce -pryma brodnicka 1400 zł

II miejsce-sekunda brodnicka 900 zł

III miejsce- tercja brodnicka 500 zł

Wyróżnienie -fermata brodnicka 200 zł

Ochrona Danych Osobowych

1) Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia jest Stowarzyszenie

Przyjaciół Kultury i Sztuki „Bractwo”ul. Przykop 43, 87-300 Brodnica

2) Dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane w celach organizacji i

przeprowadzenia V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej „Brodnica Pop

Festival.”.

3) Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu na podstawie prawnie

uzasadnionego interesu, którym jest:

– organizacja i przeprowadzenie V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej

Brodnica Pop Festival

– działanie informacyjno-promocyjne projektu

– archiwizacja dokumentów

– dochodzenie roszczeń.

4) Dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na

stronie internetowej festiwalu jak i na portalu Facebook w profilu organizatora.

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i promocji konkursu.

Następnie mogą być przechowywane przez okres określony prawem w szczególności w celu

archiwizacji dokumentacji oraz dochodzenia roszczeń.

6) Podane dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia jest dobrowolne, lecz konieczne do

uczestnictwa w festiwalu. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości

uczestnictwa.

7) W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych osobom przysługują następujące prawa:

1. Prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania kopii.

2. Prawo do sprostowania danych osobowych.

3. Prawo do usunięcia danych osobowych.

4. Prawo do przenoszenia danych

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

8) W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub w

innym celu niż zostały zebrane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały

profilowaniu.